Salland is groen, niet geel

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden:

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden:

GroenLinks dringt al jaren aan op het verbannen van Pesticiden en Herbiciden waaronder Glyfosaat en vraagt het college hier in 2020 het voortouw in te nemen. Glyfosaat mag niet mee toegepast worden voor onkruidbestrijding in de openbare ruimte.
a. Kan het college bevestigen dat het nergens in de openbare ruimte meer wordt toegepast? Dus ook niet door professionals die door de gemeente worden gecontracteerd. De gemeente heeft agrarische percelen in haar bezit.
b. Kan het college bevestigen dat in de huidige en in nieuwe pachtcontracten het gebruik van glyfosaat uitgesloten wordt?
c. Is het college bereidt om op korte termijn een gebiedsregiseur aan te stellen om met de agrarische sector in overleg te gaan zodat de landbouw in Salland per 2020 Glyfosaat vrij is?
d. Hoeveel tijd is er volgens het college nog nodig voordat Raalte de regie gaat voeren bij het uitbannen van bestrijdingsmiddelen zodat niet de erfbetreders maar de samenleving zeggenschap krijgt over onze leefomgeving?

Toelichting:1
Salland is groen, niet geel

Anno 2020 is het gebruik van Glyfosaat maatschappelijk niet meer acceptabel. Dat was het de laatste 10 jaar al niet meer. Het hoort ook niet in de traditie van een plattelandsgemeente en het heeft de leefomgeving en de agrarische sector voor de langere termijn alleen ellende bezorgd. Het zal nog jaren duren voor de bodem hersteld is. De diversiteit van de bloemen en planten is sterk achteruit gegaan. De hoeveelheid insecten zijn met 80% afgenomen. Het Roer moet om, ook bestuurlijk. Glyfosaat past niet in de kringlooplandbouw dat een positief speerpunt is van de gemeenteraad en nu ook van de EU (Timmermans 2050!) ;
Glyfosaat past niet de openbare ruimte, past niet in een gemeente die zorgzaam is voor de biodiversiteit en past niet op de gronden die in bezit van de gemeenschap zijn. Glyfosaat is troep en dat weten we al jaren.