Onderwijs

· Iedere jongere zit op school of volgt een leerwerktraject om een startkwalificatie te halen. Bij problemen kijkt de gemeente met de jongere naar oorzaak en oplossing.

· De gemeente pakt schooluitval direct op in samenwerking met de school. Hierdoor kan de gemeente uitval voorkomen, zodat Raalte koploper wordt in de preventie van uitval.

· Bij opdrachten en aanbestedingen spreekt de gemeente een sociale bijdrage af in de vorm van stageplekken, leerwerktrajecten of begeleiding van maatschappelijk kwetsbare groepen. De gemeente helpt ondernemers bij het realiseren van de gemaakte afspraken en houdt inspanningen en resultaten bij.

· Scholing moet jongeren een goede kans bieden om economisch zelfstandig te worden. Studenten van MBO, HBO en universiteiten moeten stageplekken en banen kunnen vinden in Raalte. Daarmee bevorderen zij ook innovatie op hun stage- of werkplek.

Aansluiting en afstemming tussen onderwijs, samenleving, bedrijven en instellingen zijn essentieel om ervoor te zorgen dat jongeren goed terecht komen. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om te zorgen voor passend leerlingenvervoer daar waar kinderen – om welke reden dan ook- niet zelfstandig kunnen reizen. GroenLinks Raalte vindt het belangrijk dat iedereen zoveel als mogelijk zelfstandig leert te reizen. Daarmee vergroten we de zelfredzaamheid. Het is belangrijk om - ook met het oog op de veranderende arbeidsmarkt en veranderende eisen - mobiel te zijn en te blijven.

Alternatieve werkplekken

· De gemeente zoekt alternatieven voor inwoners die op de reguliere arbeidsmarkt buiten de boot vallen: ze ondersteunt hun individuele ontwikkeling, zodat zij zoveel mogelijk mee kunnen gaan doen.

Waar werken we in onze gemeente? De economie is flink aangetrokken. Dit zorgt ervoor dat veel mensen weer een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden. De arbeidsmarkt heeft te maken met sterke veranderingen. Hierdoor slaagt een aantal mensen er niet in om zelf een plek te veroveren op de arbeidsmarkt. De gemeente is aan zet om mensen met een arbeidsbeperking te begeleiden naar de arbeidsmarkt met een baan die loont. GroenLinks Raalte wil lokaal een inclusieve samenleving en dus ook een inclusieve arbeidsmarkt.

Jongerenraad

· GroenLinks Raalte vindt dat er in Raalte een Jongerenraad moet worden opgericht.

Een Jongerenraad is dé manier om jongeren te betrekken bij de politiek en om jongeren op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de politiek. Een Jongerenraad heeft invloed op het gemeentebeleid doordat ze gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven over onderwerpen die de jongeren in de gemeenteraad aangaan. GroenLinks Raalte is daarom voor het oprichten van Jong(erenraad) Raalte.