Natuurinclusieve landbouw

Een toekomstbestendige landbouw in Salland is een landbouw die voorop loopt in de transitie, een landbouw die natuurinclusief is. Maar wat is natuurinclusieve landbouw volgens GroenLinks Raalte?

Natuurinclusieve landbouw is een ecologische houdbare vorm van voedselproductie waarbij gebruik wordt gemaakt van wat de natuur op, rond en onder het Raalter boerenbedrijf te bieden heeft.

Tot zover een definitie, maar wat betekent dat nu eigenlijk concreet? De grond onder onze voeten is de basis van waaruit ons voedsel groeit. Planten werken samen met bacteriën en schimmels in de bodem om maximaal gebruik te kunnen maken van de mineralen in de bodem. Schimmels zorgen voor een uitgerekt netwerk die plantenwortels helpen om water en mineralen te vinden ver verwijderd van hun wortels. Zo vergroot het bereik van een plant onder de grond vele malen. Schimmels en bacteriën zetten de mineralen om tot voedingsstoffen de plant op kan nemen. In ruil daarvoor krijgen zij suikers van de plant gemaakt door fotosynthese in de bladeren. Een bodem die in balans is zorgt er ook voor dat ziekmakers minder kans hebben.

Bij natuurinclusieve landbouw zorgt biodiversiteit rond, op en onder het land voor een zo gezond mogelijke omgeving waar planten in kunnen groeien. Biodiversiteit betekent dat er veel verschillende soorten in voldoende hoeveelheid aanwezig zijn. Op deze manier zorg je ervoor dat er natuurlijke vijanden aanwezig zijn om ziektemakers zoveel mogelijk onschadelijk te maken. Zo zijn minder gewasbeschermingsmiddelen nodig.

Om de bodem gezond te houden en te zorgen voor biodiversiteit kun je rond, op en onder het land veel doen. Je zorgt bijvoorbeeld voor een zo beperkt mogelijk gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en zorgt voor precisiebemesting waarbij kunstmest vermeden wordt. Deze hebben namelijk een averechts effect op het leven in de bodem.

Hierbij helpt ook om over te stappen van monocultuur naar mengteelt. Dat betekent je werkt met meerdere soorten op hetzelfde stuk land. Voorbeelden hiervan zijn strokenteelt, waarbij je meerdere soorten gewassen naast elkaar verbouwt en combinatieteelt, een combinatie van veeteelt en akkerbouw, waarbij je vee gebruikt om je akkerbouw te ondersteunen en vice versa.

Ook rond het boerenbedrijf kan je veel doen om het landbouwsysteem te ondersteunen. Natuur en landbouw zijn geen aparte dingen, het is een en hetzelfde en ondersteunt elkaar. De biodiversiteit van het Boetelerveld en de Raalter landschappen helpt om de omliggende boerenbedrijven gezond te houden en dit zou ook vice versa moeten werken. Een rijk en gezond insectenleven ontstaat doordat verbindingen ontstaan tussen gebieden. Zo kunnen populaties elkaar bereiken en voorkom je bijvoorbeeld inteelt en zwakke solitaire gemeenschappen.

Dit is nog maar een korte introductie op wat natuurinclusieve landbouw volgens GroenLinks Raalte is. Er is natuurlijk nog veel meer over te vertellen; er zijn nuances aan te brengen en voor- en nadelen te bespreken. Daarvoor kan apart een discussie gevoerd worden. Maar wat betekent dit nu in de praktijk, wat kan je volgens GroenLinks Raalte doen om dit voor elkaar te krijgen:

Plannen voor het buitengebied: Meer Boeren meer leven

Raalte heeft van oudsher een groen en agrarisch karakter. GroenLinks Raalte wil dat versterken door enerzijds het agrarisch karakter te combineren met natuur door in te zetten op natuur-inclusief te boeren en anderzijds door het beschermen van de bestaande natuur.

GroenLinks Raalte staat voor een boeren rijk, klimaatbestendig en -adaptief, bio-divers, donker en toekomstbestendig buitengebied. We willen meer ruimte voor nieuwe initiatieven in het agrarisch gebied, zoals voedselbossen, agroforestry en andere vormen van natuur-inclusieve landbouw. GroenLinks wil starten met een bufferzone van natuur-inclusieve boerderijen rondom natuurgebieden, zoals het Boetelerveld en landgoederen.

GroenLinks Raalte wil meer boeren, boeren die een eerlijke boterham kunnen verdienen door lokale productie voor lokale afnemers. Kleinschalig, divers en intensief, waardoor er meer boeren nodig zijn die het land bewerken. Schaalvergroting heeft tot nu toe geleid tot minder boeren en als we zo doorgaan verdwijnt er nog eens de helft. GroenLinks wil inzetten op verbetering door diversifiëring te stimuleren, waarbij niet langer één gewas of dier centraal staat voor de exportmarkt, maar gewerkt wordt met nieuwe concepten als strokenteelt, extensieve veehouderij, gericht op de lokale afzetmarkt. Een gezonde, draagkrachtige bodem en diversiteit in zowel dier, gewas als natuur staan centraal. De burger en de boer delen de prijs, korte lijntjes minder tussenhandel, waardoor de boer aan de burger kan uitleggen waar zijn kwaliteitsproduct vandaan komt en dat het op een eerlijke manier geproduceerd is. Dat

levert veel op voor boer, kwaliteit voor de burger en natuur. In plaats van boeren uitkopen, (jonge)boeren helpen om te vormen tot bio- agrariërs.

In het buitengebied wordt het terugbrengen van Sallandse landschapselementen gestimuleerd. Heggen/hagen als erf- en weidebegrenzing, het planten van bomen (al dan niet voor agrarische doeleinden) en waterberging om voorbereid te zijn op zowel tijden van droogte als op extreme regenval.

GroenLinks vindt dat bedrijfsactiviteiten zoveel mogelijk plaats moeten vinden op industrieterreinen. Het buitengebied is voor grondgebonden bedrijven en recreatie van eigen bevolking en toerisme. Hiermee beschermen we het karakter van het Sallands landschap.